salt fish buljol

bake and salt fish buljol at Christmas, expat life